MAP - Místní akční plán

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035

MAP zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků do 15 let v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.


Místní akční plán je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka do 15 let věku. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

MAP má být zacílen především na tato 3 témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídící výbor. Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v ORP Tachov.

Očekávaným výstupem MAP je Strategický rámec MAP do roku 2023 (dohoda o prioritách vzdělávací politiky) a dále soubor aktivit navrhujících konkrétní řešení místních problémů.

 

Více informací naleznete v horní záložce "Projekty MAS Zlatá cesta, o.p.s.".


Dotazníky pro veřejnost

Hledáme podněty pro oblast rozvoje vzdělávání dětí do 15 let, proto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém nám můžete sdělit svůj názor na vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy.

Dotazníky jsou rozděleny do 3 kategorií z hlediska postavení vyplňujícího - žáci, pedagogové, rodiče.

Prosíme o vyplnění pouze dotazníku Vaší kategorie.

 

Dotazník pro veřejnost: zde

Dotazník pro pedagogy: zde

Dotazník pro žáky I. stupně: zde

Dotazník pro žáky II. stupně: zde

 

Projekt je financovaný za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.