Navigace

Obsah

SPL 2007-2013

MAS Zlatá cesta, o. p. s. se v programovém období EU 2007-2014 zapojila do implementace metody LEADER na území 6 obcí: Tachov, Částkov, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova a Milíře. Aby mohly být v tomto období z prostředků EU (PRV) podpořeny místní projekty, zpracovala MAS Strategický plán LEADER s názvem "Společnou cestou k prosperitě"

Hlavním cílem SPL bylo zlepšení kvality života obyvatel na území MAS Zlatá cesta. Tachovsko v uplynulém období patřilo mezi strukturálně postižené regiony. Jeho největší problémy byli a jsou nezaměstnanost, nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a odliv mladých lidí. Cílem tedy bylo zlepšit tento stav prostřednictvím podpory zemědělského podnikání a jeho diverzifikace s maximálním využitím místních zdrojů, prostřednictvím podpory budování dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti, oprav kulturních památek a také podporou spolkové činnosti pro posilování sounáležitosti s územím MAS.

MAS Zlatá cesta si v SPL stanovila tyto priority:

  1. Zajistit kvalitní občanskou vybavenost území a posilovat sounáležitost obyvatel s územím MAS
  2. Rozvíjet a zkvalitňovat dopravní infrastrukturu a obslužnost území
  3. Rozvíjet a zlepšovat technickou infrastrukturu
  4. Zajistit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
  5. Podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky na území MAS s maximálním využitím místních zdrojů
  6. Zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova
  7. Rozvíjet spolupráci uvnitř MAS i s dalšími regiony

a opatření (Fiche) k jejich naplňování:

Fiche č. 1                                  
Cesty k modernizaci zemědělských podniků

Podpora zemědělských podniků prostřednictvím investic do zemědělských staveb
a technologií umožňujících zvyšování jejich diverzifikace, konkurenceschopnosti a stability.

Hlavní opatření I. 1.1.1.                        Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 2                                  
Cesty k rozvoji a obnově vesnic

Zlepšení životních podmínek venkovských obyvatel na území MAS, stavu dopravní a technické infrastruktury.

Hlavní opatření III. 2.1.1.          Obnova a rozvoj vesnic

Fiche č. 3                                  
Cesty ke zlepšení občanské vybavenosti

Obnova sociální infrastruktury, dostupnost sportu, kultury a služeb.

Hlavní opatření III. 2.1.2.          Občanské vybavení a služby

Fiche č. 4                                  
Cesty k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova

Záchrana chátrajících kulturních památek, zlepšení vzhledu obcí, oživení cestovního ruchu.

V letech 2008-2013 vyhlásila MAS Zlatá cesta 7 výzev pro příjem žádostí o podporu Programu rozvoje venkova a podpořila 35 projektů dotacemi v celkové výši 13 568 620,-Kč.

Zlepšení kvality života obyvatel regionu bylo podpořeno zrekonstruováním či vybudováním komunikací ve třech obcích, chodníku pro pěší v Tachově a vybudováním nové větve kanalizace v Dlouhém Újezdu. Byly podpořeny částečné rekonstrukce kulturních domů v obcích Lom u Tachova, Částkov a Dlouhý Újezd, které přispěly k úsporám energií a tudíž i k ochraně životního prostředí v obcích. Stejně tak i podpořené projekty na rekonstrukce vytápění či zateplení mateřských škol v Tachově a Lesné. Co se týká veřejného prostranství, byly upraveny čtyři plochy, z toho tři v bezprostřední blízkosti kulturní památky. K údržbě prostranství byly podpořeny projekty na pořízení komunální techniky čtyřem obcím a Pravoslavné církevní obci v Lesné. Neziskové organizace tohoto typu také realizovaly částečné opravy kostelů v Lesné a Milířích, které byly dlouhodobě opomíjené. Obec Částkov byla podpořena při opravě kostela v Pernolci a město Tachov realizovalo dva projekty na část oprav Jízdárny Světce. Pro zlepšení sportovního vyžití obyvatel území MAS byly podpořeny také projekty rekonstrukcí sportovního zázemí a vybavení v obcích Lesná, vybudování dětského hřiště v Částkově a víceúčelové hřiště v Dlouhém Újezdu. Zemědělci čerpali vesměs podporu na pořízení zemědělské techniky. Občanské sdružení Křesťanské Tachovsko využilo podporu na pořízení vybavení spolku, který se věnuje práci s dětmi a rodinami. Podpora výše uvedené infrastruktury, občanské vybavenosti, oprav památek a zemědělského podnikání zlepšila kvalitu života obyvatel na území MAS Zlatá cesta. Zlepšil se stav místních komunikací, zvýšila se tím jejich bezpečnost, byly vybudovány nové přístupové cesty, obce investovali do úspornějších technologií vytápění a zateplení objektů, to má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém obyvatelé žijí. Děti navštěvují zrekonstruované a vybavené mateřské školy. Zlepšily se podmínky pro kulturu, sport a volný čas obyvatel v menších obcích. Zlepšil se vzhled veřejných prostranství nejen jejich rekonstrukcemi, ale také podporou pořízení techniky na jejich údržbu, stejně tak i stav kulturních památek a podpora spolkové činnosti přispěla ke zlepšení života obyvatel ve venkovských obcích. Podpora zemědělského podnikání sice nevedla přímo k jeho diverzifikaci, ale určitě podpořila jeho stabilizaci. Podpora ve vysoké míře přispěla k dosažení cílů místní strategie. Bez této podpory by většina žadatelů svoje projekty nerealizovala.

Realizace SPL potvrdila správné zacílení strategie na potřeby území působnosti MAS.

Hlavním cílem SPL bylo zlepšení kvality života obyvatel na území MAS Zlatá cesta prostřednictvím podpory zemědělského podnikání, podpory budování dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti, oprav kulturních památek a také podporou spolkové činnosti pro posilování sounáležitosti s územím MAS.

Naplnění monitorovacích indikátorů realizace SPL předčilo očekávání.  

 

Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

 

% z rozpočtu

(dle platného SPL)

% z rozpočtu (stav k 30. 6. 2015)*

Podané žádosti

Schválené žádosti

Proplacené projekty**

ks

ks

ks

Fiche 1

10

8

5

1 427 705

5

1 427 705

4

980 205

Fiche 2

35

34

13

6 415 291

12

6 229 891

12

6 180 870

Fiche 3

25

23

12

4 305 292

12

4 305 292

12

4 136 995

Fiche 4

10

15

9

3 013 140

8

2 597 000

7

2 395 560

Celkem

80

80

39

15 161 428

37

14 559 888

35

13 568 620

Alokace prostředků

Stav k 
30. 6. 2015

Celková alokace (Kč)

Alokace IV.1.2 (Kč)

Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)*

Proplaceno IV.1.2 (Kč)*

2008

0

0

0

0

2009

3 002 681

2 405 005

1 938 468

1 938 468

2010

3 073 901

2 459 123

1 901 584

1 901 584

2011

2 989 288

2 391 431

2 147 761

2 147 761

2012

4 162 955

3 330 364

2 889 303

2 889 303

2013

4 267 861

3 414 289

4 691 504

5 691 504

2014

-

-

0

0

Celkem

17 496 686

14 000 212

13 568 620

13 568 620

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci

 

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

1. výzva

23.-24.9.2009

 

 

X

 

2. výzva

10.-11.5.2010

X

 

X

X

3. výzva

20.9.2010

X

 

 

X

4. výzva

7.10.2011

X

 

 

 

5. výzva

22.5.2012

 

X

X

X

6. výzva

4.2.2013

X

X

X

X

7. výzva

27.5.2013

X

X

X

 

 

Počet partnerů MAS vzrostl od počátku založení společnosti o 19. Snažíme se o maximální transparentnost a propagaci naší činnosti. Podpora žen a mladých lidí byla preferenčním kritériem při výběru projektů k podpoře. Projekty je podporovaly spíš druhotně, nebyly na ně přímo zaměřeny. Od roku 2012 jsme zahájili komunitní plánování období 2014+, ve kterém se snažíme veřejnost aktivně zapojit, přesto se do rozhodovacích procesů zapojuje ve většině stejná skupina leaderů z území.

MAS Zlatá cesta tak funguje jako platforma pro místní rozvojové aktéry z různých sektorů, to přispělo k dobrému jménu místní akční skupiny a postupně narůstající důvěře. Podpora měla spíše malý vliv na zavádění víceodvětvového partnerství, ale postupně se vnímání jeho účelnosti zvyšuje.

MAS se prostřednictvím preferenčních kritérií snažila podporovat inovační přístupy – vzhledem k výši podpory jednotlivých projektů spíše místního významu.

Do projektu spolupráce se MAS Zlatá cesta z kapacitních důvodů zapojila až v 19. kole PRV projektem Venkov Plzni - odhalujeme industriální stopy Plzeňska a pak následně ve 22. kole jsme spolupracovali na

projektu „ Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje". Máme za sebou i neúspěšný pokus o schválení projektu v rámci 17. kola PRV v roce 2012.

Díky podpoře jsme se také zapojili do NS MAS a Centra regionálního rozvoje venkova, mimo podporu jsme členy Sítě mateřských center.

Veřejnost informujeme prostřednictvím webu, facebooku, e-mailů, místního tisku i regionální televize. V neposlední řadě prezentujeme naši činnost na jednorázových akcích, kterých se pravidelně účastníme (např. Den Českého Lesa, veletrh cestovního ruchu Itep, Země Živitelka). Kromě toho se naše společnost věnuje dětem a rodinám, a to prostřednictvím každodenního provozování Tachovského klubu otevřených dveří pro trávení volného času školáků po vyučování a Rodinného centra KATka, ve kterém se setkávají rodiny s malými dětmi. Pravidelně také pořádáme farmářské trhy, před nedávnem jsme otevřeli výdejní místo farmářského obchodu, pořádáme i kulturní a vzdělávací akce, konzultace a semináře pro potenciální žadatele, podílíme se na organizaci sportovních akcí v regionu.

logo

Soubory ke stažení: