Obsah

Leader 2007

 

 

Agroturistické okruhy v lokalitě Tachov – Oldřichov

OLDSTAJ s.r.o. chová a trénuje koně pro parkurové ježdění, zabývá se zemědělskou činností a obchodem se zvířaty pro zájmové chovy a také provozuje pohostinství a cestovní agenturu. Zajišťuje ustájení 45 koní, z nichž 25 jich vlastní sama a zbývajících 20 je ustájených za úplatu. V areálu společnosti probíhá výcvik koní a jezdců pro parkurové závody. Trénují tu začátečníci, ale i členové reprezentačního týmu ČR a členové družstev moderního pětiboje. Tito „profesionální" jezdci mají za sebou již mnoho úspěchů v rámci republikových i mezinárodních soutěží.

Ve snaze přiblížit jezdecký sport široké veřejnosti připravila OLDSTAJ 20 km tří agroturistických okruhů, které se nachází v blízkosti Oldřichova a jsou rozděleny podle obtížnosti. Okruhy skýtají možnost širšího využití - jsou situovány do okolní přírody a mohou být využity pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo rekreační běh. Začínají a končí v areálu společnosti, kde je již vybudováno zázemí pro turistický ruch (občerstvení, WC, parkovací místa).

Specifická lokalizace jednotlivých okruhů vyžaduje regulování provozu tak, aby při údržbě nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí. Vzhledem k těmto skutečnostem se společnost rozhodla v rámci svého projektu zakoupit stroj na shrnování posekané trávy a lis, který trávu zabalí pro odvoz na skládku. Jmenované stroje velkou měrou přispějí k tomu, aby byly agroturistické okruhy úspěšně realizovány. Přínosem celého projektu je nejen zlepšení vzhledu krajiny poznamenané těžbou uranové rudy, ale také vznik nové rekreační aktivity, zvýšení atraktivity regionu a s tím související návštěvnosti. Nemalým přínosem je rovněž skutečnost, že v souvislosti s okruhy budou vytvořena dvě nová pracovní místa.

 

Lezecká stěna (Dům dětí a mládeže „Mraveniště“ Tachov)

Předmětem činnosti DDM „Mraveniště" Tachov je především příprava a zabezpečení aktivit pro volný čas dětí školního i předškolního věku. V průběhu školního roku navíc nabízí celou řadu příležitostných akcí - různé druhy soutěží, kurzů, zájezdů, výletů, víkendových akcí. Nechybí ani nabídka tuzemských i zahraničních prázdninových táborů a v zimě lyžařských kurzů. Činnost DDM je také zaměřena na pořádání sportovních akcí a podniků (Dny zdraví, Běh T. Foxe, Kinderiáda).

S cílem rozšířit nabídku nabízených volnočasových aktivit a tak přispět ke zlepšení kvality života obyvatel se DDM rozhodl uskutečnit projekt instalace lezecké stěny, neboť tento typ sportovního zařízení na Tachovsku dosud chyběl. Do prostoru tělocvičny byla umístěna horolezecká stěna o výšce 4,5 m  a šířce 5 m. Tvoří ji tři profily různého sklonu a maximální dosažená převislost je 1,5 m. Celková plocha stěny činí 35 m2. V levé části je stěna tvořena  kolmým pruhem, kam jsou umístěny jistící body po zhruba jednom metru pro nácvik lezení „od spodu". Ve zbývajících dvou profilech jsou osazeny jistící body na konci stěny pro nácvik lezení „top rope". Součástí je také dopadiště ze sendvičové konstrukce a základní horolezecké vybavení jako jsou lana, karabiny, atd.

Lezecká stěna se setkala s velkým ohlasem. Na tomto zařízení probíhá nejen lezecký výcvik v pravidelných zájmových útvarech, ale je rovněž k dispozici i dalším subjektům a organizacím. Stěna je tedy využívána jak dětmi v zájmových útvarech, tak těmi, kteří využijí nabídky tzv. spontánních aktivit pod dozorem vyškoleného vedoucího a jednorázových akcí včetně výcviku záchranných složek.

 

Mobilní vybavení pro kulturní a společenské akce (Muzeum Českého lesa v Tachově)

Muzeum Českého lesa v Tachově sídlí v budově bývalého františkánského kláštera. Součástí areálu je i rozsáhlá, zdí obehnaná  klášterní zahrada. Muzeum bylo donedávna v objektu v nájmu a zahrada k pronajatým nemovitostem nepatřila - proto také nebyla udržována  a pro veřejnost byla nepřístupná. Zřizovatel muzea, Plzeňský kraj, budovu kláštera i se zahradou zakoupil a svěřil do správy muzea. Tím byly vytvořeny zcela nové podmínky, které vedly k úvaze otevřít zahradu veřejnosti a využít atraktivního pozemku poblíž centra města, který nabízí ideální podmínky pro odpočinek občanů i návštěvníků Tachova a rovněž je příhodný pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Předmětem projektu realizovaného Muzeem Českého lesa bylo tedy pořízení mobilního pódia o rozloze 32 m2 a setů dvou laviček a jednoho stolu v počtu 14 kusů. Toto zařízení umožňuje realizaci kulturních a společenských akcí pořádaných muzeem, kterých se během roku koná asi pět, přičemž každé z nich se zúčastňuje zhruba 200 osob. O využití prostoru klášterní zahrady už projevili zájem především mladí hudebníci a lze očekávat zájem dalších subjektů. Přímo v objektu dokonce sídlí dvě šermířské skupiny, které rovněž  plánují akce pro veřejnost.

Realizací projektu byl vytvořen prostor pro konání různých společenských akcí v areálu klášterní zahrady, čímž byla obohacena kulturní nabídka města. Otevřením zahrady vznikla klidová zóna v blízkosti centra města. I když se projekt přímo nevztahuje k budově kláštera, kde muzeum sídlí, přispívá ke kultivaci a lepšímu využití související lokality, což ve svém důsledku vede  ke  zhodnocení budovy samotné i k  zlepšení předpokladů pro naplnění její funkce kulturního a společenského centra.

 

Občanské sdružení Pernolec (Místo setkávání)

Osada Pernolec velmi postrádá budovu, kde by se mohly pořádat společenské akce, jichž se účastní větší množství lidí. Tato situace byla obvykle řešena tak, že se mnohé z nich konaly pod širým nebem, což bylo vzhledem k  počasí značně riskantní. Přitom akcí pořádaných spolky a organizacemi působícími v obci se během roku zúčastní kolem deseti tisíc lidí.

Občanské sdružení Pernolec, které se aktivně podílí na zlepšování kvality života ve své obci, se tedy v rámci svého projektu zaměřilo na pořízení místa setkávání v podobě tzv. „párty" stanu. Kromě vlastního stanu byly zakoupeny pivní sety (lavice a stoly) a nezbytné pódium.

Občané Pernolce a hosté tuzemští i zahraniční získali realizací projektu důstojné místo pro přátelská setkávání při nejrůznějších akcích. Neméně důležitým přínosem projektu je jeho ekonomická výhodnost - jednotlivé spolky nejsou nuceny si podobné zařízení pronajímat a stan je možné využívat i jinde v okolí.

 

Pořízení komunální techniky (Lučina-Studánka, s.r.o.)

Aktivity podniku Lučina-Studánka, s.r.o. jsou zaměřeny na rostlinnou výrobu kombinovanou s živočišnou (tzv. smíšené hospodářství). Součástí zemědělské výroby je i údržba travních porostů - v současné době firma částečně zajišťuje údržbu veřejných prostranství a nezemědělské půdy.

V rámci diverzifikace činností ve smyslu rozšíření aktivit směrem k údržbě krajiny a zejména obecní zeleně bylo předmětem projektu pořízení komunální techniky - tzn. nákup komunálního traktoru s předním tříbodovým závěsem pro údržbu prostranství jak v letním, tak v zimním období za účelem poskytování služeb obcím a dalším zákazníkům.  Stroj navíc umožňuje údržbu komunikací, vysekávání příkopů a údržbu mimolesní zeleně. Dále byl pořízen transportní podvozek pro převoz traktoru a stavebních strojů na místo realizace prací , neboť mechanizace nemá na některých komunikacích povolení k provozu. K ošetřování nezemědělských ploch a příkopů byl zakoupen svahový mulčovač.

Údržba nezemědělských ploch a prostranství zajišťovaná touto technikou je mnohem výhodnější než ruční mechanizace, která je náročná jak technicky, tak fyzicky (to je také jedna z příčin dlouhodobě neudržovaných ploch).

Tímto projektem byla rozvinuta nová ekonomická aktivita podniku v součinnosti s okolními obcemi a dalšími subjekty. Poskytované služby byly racionalizovány a došlo ke zvýšení produktivity práce. Údržba dosud neudržovaných ploch a prostranství napomáhá  omezování rozšíření plevelů a zajištění odpovídajícího druhového složení porostů. Komunální technika o menší hmotnosti navíc snižuje utužení upravovaných ploch a podporuje odpovídající vývoj fauny a flory. Projekt přispěl ke zlepšení zanedbaných prostor a k zajištění kulturnějšího prostředí v obci.

 

Širokopásová bruska BULDOK SPD 910 (Aleš Turner)

Firma Aleš Turner Truhlářství se zabývá výrobou širokého sortimentu truhlářských výrobků a v neposlední řadě se také zapojuje do lesnické a zemědělské činnosti. Předmětem projektu, který tato firma realizovala, bylo pořízení širokopásové brusky.

Díky tomuto modernímu, bezpečnému a výkonnému stroji došlo ke zvýšení produktivity dosavadní práce, snížila se nevýhodnost ekonomických vstupů a rovněž stoupla kvalita koncových výrobků. Tímto celkovým zefektivněním výroby se zvýšila kapacita výroby a konkurenceschopnost firmy, což v důsledku povede k udržení stávajících pracovních míst, k možnému nárůstu nových  a zároveň se nabízí možnost vytváření nových typů výrobků, k jejichž výrobě dosud nebylo možné přistoupit z důvodu nedostatečné strojové vybavenosti a vysoké časové náročnosti. Oproti výchozí situaci, kdy byly výrobky opracovávány na ručních strojích a nářadích, došlo k výraznému zlepšení. Nový stroj splnil všechna pozitivní očekávání a pro firmu a její budoucí rozvoj je velkým přínosem.

 

Technické vybavení obce Částkov, vybavení programem MISYS (obec Částkov)

Technické vybavení obecního úřadu v Částkově zcela nevyhovovalo potřebám místních obyvatel - na zastaralých počítačích nebylo možné poskytovat  služby typu informačních výpisů z katastrálního úřadu, snímky z map či dnes již tak základní službu jakou je přístup k internetu. Rovněž kapacita počítačů byla značně omezena, což by vzhledem k plánovaným změnám ve státní správě bylo značně problematické.

Obec Částkov tedy zaměřila svůj projekt na pořízení dvou kusů kompletně vybavených počítačů s multifunkčním zařízením  a jednoho kusu programu MISYS. Realizace projektu umožnila obyvatelům obce bezplatný přístup k informacím prostřednictvím internetu a díky odpovídajícímu technickému vybavení již nejsou nuceni jezdit do nejbližšího města, ale mají možnost vše vyřídit přímo v místě svého trvalého bydliště. Ušetří se tím nejen čas, ale i peníze místních obyvatel.

»zpět«