Navigace

Obsah

Kdo jsme ...

Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji území (přihláška). Základním cílem MAS je zlepšování kvality života v regionu. Jedním z nástrojů je realizace strategie rozvoje prostřednictvím dotační podpory místních projektů. 

MAS Zlatá cesta, o. p. s. byla založena v roce 2006. Motivem spolupráce se stala historická středověká Zlatá cesta, díky které se region ve středověku rozvíjel. Na této myšlence byl postaven vznik MAS s účelem spojovat aktivní subjekty a pro region a získat dotační prostředky na realizaci rozvojové strategie. Zakládací smlouvu společnosti tehdy uzavřelo 16 zakladatelů. Od té doby jsou uzavírány partnerské smlouvy s dalšími subjekty.

Území MAS Zlatá cesta se rozkládá na západě České republiky, v Plzeňském kraji v OPR Tachov při hranici s Německem, konkrétně se spolkovou zemí Bavorsko. Tuto místní akční skupinu tvoří z administrativního hlediska Město Tachov a venkovské obce (6) Částkov, Ctiboř, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova, Milíře. Dále jsou to různé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Území MAS Zlatá cesta má celkovou rozlohu 15.314 ha. V současnosti (2013) žije na tomto území přibližně 15 tisíc obyvatel.

Místní akční skupina

Zkušenosti s rozvojem území

r. 2007 - byla zpracována a schválena rozvojová strategie a podána žádost o dotaci na její realizaci z programu LEADER ČR 2007. Projekt MAS uspěl a Zlatá cesta získala prostředky, díky nimž mohla podpořit sedm místních projektů celkovou částkou přibližně jednoho a půl milionu korun.

r. 2008 byl vypracován Strategický plán LEADER s názvem „Společnou cestou k prosperitě", který byl předložen spolu s žádostí o dotaci v rámci osy IV. LEADER z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. MAS Zlatá cesta byla vybrána k podpoře z výše uvedeného programu spolu s dalšími jedenatřiceti místními akčními skupinami ve skupině MAS 32+.

r. 2009 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova mezi MAS Zlatá cesta a Státním zemědělským intervenčním fondem, poskytovatelem dotace.

V letech 2009 - 2013 vyhlásila MAS Zlatá cesta celkem 7 výzev k předkládání žádostí o dotaci a v rámci nich vybrala k podpoře celkem 43 projektů dotacemi ve výši 15,5 mil. Kč. Jednalo se hlavně o opravy a budování infrastruktury, víceúčelových hřišť, kulturních památek nebo pořízení komunální a zemědělské techniky. Žadateli byli jak subjekty veřejného sektoru, tak neziskové organizace a podnikatelé z území působnosti MAS.