Navigace

Obsah

Historie Zlaté cesty

 

První iniciativa pro vznik MAS Zlatá cesta vzešla z přípravného výboru, který se konal v květnu roku 2006. Skupina aktivních občanů z řad neziskového sektoru, podnikatelů a pracovníků státní správy a samosprávyse rozhodla v souladu s reglementemMAS a metodou LEADER založit místní akční skupinu Zlatá cesta.

Hlavní myšlenkou vzniku MAS byl rozvoj aktivit pro zkvalitňování života jeho obyvatel i návštěvníků. NázevZlatá cesta vychází z tradičního historického pojmu regionu - Zlatá cesta procházela územím tachovského regionu přes region Bärnau a dále na západ.

Místní akční skupina Zlatá cesta, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Plzni,dne 7. 8. 2006. Vzniku MAS Zlatá cesta, o.p.s. předcházely kontaktní jednání a následně ustavujícíschůze, konaná dne 22. 5. 2006, kde byly odsouhlaseny podklady pro vznik MAS. Zakladatelská smlouva byla sepsána dne 6. 6. 2006.

Zakladateli MAS Zlatá cesta, o.p.s. jsou reprezentanti tří sektorů: veřejného, neziskového a soukromého.

Zakladatelé

Zakladatelé - zástupciveřejného sektoru
 • Město Tachov
 • Obec Milíře
 • Obec Lesná
 • Obec Částkov
Zakladatelé - zástupci neziskového a nestátního sektoru
 • Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace
 • Kotec, o.s.
 • Dům dětí a mládeže Tachov
 • TERRA TACHOVIA, občanské sdružení
Zakladatelé - zástupcisektoru soukromého
 • BLOND BREEDING Žebráky, spol. s.r.o.
 • AGROČAS pozemky, spol. s.r.o.
 • Lučina-Studánka, spol. s.r.o.
 • RAZKA, s.r.o.
 • RNDr. Pavel Popov
 • Ing. Martin Turner
 • Lesní společnost Přimda, a.s.
 • MUDr. Tomáš Sluka

Mnozí členové MAS v minulém období požádali o dotace z různých dotačních titulů Evropských fondů, včetně příhraniční spolupráce PHARE a dalších. V roce 2007 byla dokončena cyklotrasu 2171 z Tachova na Silberhütte, dotovaná z fondů. Partnerem Ski klubu bylo Město Tachov a Förderkreis SLZ Silberhütte včetně obce Flossenbürg. Dále byly dokončeny např. projekty Regionálního vzdělávacího a informačního střediska REVIS, kde se dnes nachází sídlo sekretariátu MAS. Náš člen REVIS byl úspěšný v dotačním titulu EU z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na vzdělávání venkovských manažerů. Tento projekt s názvem „Konzultant rozvoje venkova" v současné době úspěšně probíhá.MAS Zlatá cesta o.p.s., zastoupená předsedou správní rady, se stala členem Národní sítě venkova a získala tím možnost spolupráce v národních i mezinárodních evropských sítích rozvoje venkova a také možnost ovlivňovat podmínky pro rozvoj venkova.

Zástupci MAS se aktivně zúčastňovali nejrůznějších akcí a setkání- v roce 2006 to byla např. konference v Teplé nebo setkání MAS Plzeňského kraje. V tomto roce byla MAS Zlatá cesta, o.p.s. také spolupořadatelem celostátního workshopu na téma Financování rozvoje venkova, na kterém se výrazně prezentoval požadavek změn koeficientů v rozpočtovém určení daní ve prospěch venkovských obcí. Dále probíhala jednání s partnery z Bavorska o spolupráci a partnerské smlouvě mezi MAS Zlatá cesta a zástupci regionu Bärnau. Neformální jednání se sousedícími MAS Český Západ a Vladař vedla v roce 2007 k uzavření rámcové dohody o spolupráci s MAS Český Západ a k uzavření rámcové partnerské smlouvy k založení destinačního managementu venkovského cestovního ruchu s MAS Vladař.

Členové MAS Zlatá cesta, o.p.s. se podíleli na zpracování „Analýzy dopravní obslužnosti, stavu komunikací, bezbariérového přístupu a dopravy v klidu ve vybraných příhraničních obcích" a „Analýzy příhraničního regionu Český Les - sever a Český Les-jih z pohledu potřeb rozvoje cestovního ruchu", které byly financovány z prostředků EU - projektu BAK v Plzeňském kraji. Analýzy představují základ pro sestavování dílčích individuálních projektů žadatelů o dotace i pro integrované projekty. Jednotliví členové MAS dále realizovali široké aktivity v rámci své působnosti. Mnohé z nich byly zaměřeny na rozvoj regionu, zachování a obnovu jeho kulturního dědictví a na mezilidské vztahy. Z neinvestičních akcí jmenujme aktivní účast na Husitských a historických slavnostech pořádaných každoročně v Tachově (společná česko-německá ochotnická divadelní představení... ) čispolečná setkání organizovaná Ing. Turnerem v prostorách zrekonstruované historické tvrze vPernolci (vystoupení hudebních skupin, loutkoherecká představení, různé zájmové činnosti pro děti, výstavy apod.). V rámci investičních akcí se členové MAS podíleli na realizaci projektu s názvem „Cyklotrasa Tachov - Křížový kámen - Silberhütte", který získal dotaci z přeshraniční iniciativy EU - Interreg IIIA. Projekt byl zaměřen na značení a úpravu cyklotrasy a jeho součástí byla také výstavba trafostanice, úprava elektroinstalace, vybudování studny a rozvodu vody u servisního turistického objektu v majetku SKI klubu na Zlatém potoce.

V roce 2007 byla MAS Zlatá cesta úspěšná v rámci Programu LEADER ČR. Díky dotaci bylo na jejím území realizováno sedm projektů, které směřovaly k naplnění dvou opatření:

1. Rozvoj a zkvalitnění vzhledu a vybavení obcí na území MAS

Cíl ve vztahu k zamýšlenému záměru směřoval ke zkvalitnění venkovského prostředí, podpoře funkčnosti venkovských budov a jejich vybavení včetně navazující infrastruktury, úpravě okolí a místních komunikací, ozelenění veřejných ploch a prostranství, revitalizaci hodnotné krajiny, rozvoji sportovních, kulturních a společenských aktivit občanů, a tím pestré nabídce využití volného času v regionu.

2. Rozvoj podnikatelských činností a služeb v rámci působnosti MAS

Cíl ve vztahu k zamýšlenému záměru směřoval k podpoře zemědělských subjektů a služeb pro občany. Umožnil zlepšení podmínek celého regionu, zvýšení zaměstnanosti a následně tak zkvalitnění života obyvatel jednotlivých obcí MAS.

MAS zároveň získala zkušenosti s administrací projektů a připravila se tak na programovací období Evropské Unie 2007 - 2013. Dále obdržela finanční prostředky na zařízení kanceláře, čímž se zkvalitnily podmínky pro budoucí činnost MAS.