Obsah

Regionální spolupráce

V rámci meziregionální spolupráce uzavřela MAS Zlatá cesta, o.p.s. rámcovou dohodu s MAS Český Západ - Místní partnerství, o.s. Obě MAS leží v severozápadní části Plzeňského kraje a jejich území spolu bezprostředně sousedí - to s sebou nese možnosti a zároveň potřebu spolupráce při rozvoji daných venkovských oblastí po stránce enviromentální, ekonomické i kulturní v souladu se zpracovanými integrovanými rozvojovými strategiemi obou území.

Na základě společných jednání a vymezení společných problémů, které svým charakterem přesahují území jedné MAS, vznikla dohoda, v níž se obě strany domluvily na potřebě sousedské spolupráce především v těchto oblastech:

  • rozvoj venkovského cestovního ruchu (značení a budování turistických tras - cyklotras, hippotras, apod.)
  • vytváření a rozvoj produktů v oblasti cestovního ruchu a kultury (Zlatá stezka, apod.)
  • rozvoj geoturistiky a péče o přírodní a kuturní památky v rámci Česko-Bavorského geoparku

Pro region, který leží ve značné míře v CHKO Český les a hraničí s BRD, je významnou a dosud málo využívanou možností venkovský cestovní ruch.

Svojí charakteristikou má pro to MAS Zlatá cesta příhodné podmínky. Jelikož turista a návštěvník má zájem o různé aktivity a naším cílem je udržet jej v regionu další dobu, je nezbytné spojit síly a tuto možnost využít nadregionálně. Proto MAS Zlatá cesta, o.p.s a MAS Vladař se rozhodly úzce v této oblasti spolupracovat a ustavit pro společné území těchto dvou spolupracujících MAS Partnerskou smlouvu. Pro lepší a efektivnější spolupráci se MAS společně dohodly ustavit Destinační management venkovského cestovního ruchu. Po konzultacích s německými partnery z příhraničí se následně připojí spolupracující oblasti formou partnerské smlouvy k destinačnímu managementu.

Cestovní ruch zasahuje a ovlivňuje mnoho různých ekonomických činností. Kvalitní uspokojování potřeb účastníků CR závisí na rozsahu a kvalitě nabídky služeb podnikatelských subjektů i na kvalitě veřejných služeb. V případě, že v této sítiněkterá ze služeb funguje špatně nebo vůbec nefunguje,má to dopady na rozvoj cestovního ruchuv celé destinaci.

Potřeba spolupráce a koordinace různých poskytovatelů služeb vyústila v systém řízení nazývaný destinační management.

Klíčovým principem řízení cestovního ruchu v destinacích je kooperace aktérů ze soukromého veřejného sektoru. Jednotlivé subjekty v systému tak jednají na bázi partnerů, nikoliv konkurentů.

V procesu řízení a spolupráce ve venkovském cestovním ruchu na území v působnost MAS management destinací nabývá zejména těchto forem:

  • spolupráce mezi veřejnoprávními subjekty (např. obcemi)
  • spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vzájemně a mezi neziskovými subjekty
  • veřejno-soukromé partnerství PPP (piblic-private partnership)

Pro venkovský cestovní ruch je ideálním impulsem ke zvýšení kvality e efektivnosti princip LEADER a existence MAS. Zde potom meziregionální spolupráce vytváří prostor pro rozvoj CR s velkými efekty a nižšími náklady. Je však nezbytné zde uplatnit strategické řízení, silné vazby mezi kooperujícími subjekty a destinační management vytvořit z aktérů CR z turistických lokalit regionu, které fungují na podobných manažerských principech jako podnikatelské subjekty.