Obsah

Co je MAP?

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035


Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků do 15 let v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Místní akční plán je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka do 15 let věku. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.


MAP má být zacílen především na tato 3 témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídící výbor. Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v ORP Tachov.

Očekávaným výstupem MAP je Strategický rámec MAP do roku 2023 (dohoda o prioritách vzdělávací politiky) a dále soubor aktivit navrhujících konkrétní řešení místních problémů.

MAP zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství nebo aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí.

 

Projekt MAP respektuje principy komunitního plánování, tj. postup, který umožňuje: 

  • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách společenství
  • aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
  • aby plánovaná řešení co nejlépe využívala dostupné či nové zdroje a přinášela co největší užitek a spokojenost.

Principy MAP:

  • Princip spolupráce (zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé)
  • Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
  • Princip dohody (3 strany se shodnou na prioritách)
  • Princip otevřenosti (otevřenost k propojování spolupráce formálního a neformálního vzdělávání)
  • Princip SMART (realizace S - specifická, M - měřitelná, A - akceptovaná, R - realistická, T - termínovaná)
  • Princip udržitelnosti 
  • Princip partnerství

 

Projekt je financovaný za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.