Obsah

Dokumenty MAP

 

1. Jednání Řídícího výboru

viz. záložka "Řídící výbor"

 

2. Jednání u kulatého stolu

Dne 24. června 2016 proběhlo Jednání u kulatého stolu, kde realizátoři MAP představovali zástupcům vedení města Tachova svou dosavadní práci na projektu. Zápis z tohoto jednání naleznete v příloze.

 

3. Strategický rámec

Strategický rámec MAP je součástí výsledného dokumentu Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov.

Vznikal na základě komunikace s aktéry ve vzdělávání z území, analýzy dat z dotazníkového šetření MŠMT a místních strategických dokumentů.

Tento dokument bude průběžně aktualizován podle aktuálních potřeb a výstupů z jednání pracovních skupin MAP, a to 1x za 6 měsíců. 

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i dohoda o prioritách MAP na území ORP Tachov (tabulka investičních priorit). Každý projektový záměr, který bude předmětem žádosti o podporu z IROP, musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován jeho soulad s prioritami regionu ve vzdělávání uvedenými ve SR MAP.

Strategický rámec naleznete v příloze.

 

4. Jednání realizačního týmu

a) Jednání s NNO

Dne 2. listopadu 2016 se ke společnému jednání sešly členky realizačního týmu, zástupce neziskových organizací v ORP Tachov a zástupkyně z Agentury pro sociální začleňování.
Další setkání, na němž se domlouvala další spolupráce s organizací KOTEC, se uskutečnilo dne 11. dubna 2017.
Zápisy z jednání naleznete v příloze.


b) Jednání s PPP

Na jednání s paní vedoucí  pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Tachově se realizátorky MAP sešly dne 8. listopadu 2016.

 

c) Jednání v sociálně vyloučené lokalitě

Obec Staré Sedliště je jednou ze sociálně vyloučených lokalit v ORP Tachov. Dne 15. února 2017 v budově zdejší mateřské a základní školy proběhlo jednání zaměřené na problémy dané obce. Jednání se účastnila starostka obce, ředitel školy, zástupkyně Agentury pro sociální začleňování a realizátroka projektu MAP.

 

d) Jednání zájmového a neformálního vzdělávání

Ředitelé organizací zájmového a neformálního vzdělávání se sešli dne 10. listopadu 2016 ke společnému jednání. Na tomto setkání se projednávala především role těchto organizací v projektu a jejich možnosti pro dosažení prostředků z dotačních programů. Zápis z jednání neleznete v příloze.

Dne 27. června 2017 proběhlo jednání s panem ředitelem DDM ohledně akčního plánu zařízení.

 

e) Jednání s Muzeem Českého lesa v Tachově

Realizační tým projedktu často a rád spolupracuje s Muzeem Českého lesa v Tachově, které ačkoliv není vzdělávací institucí, aktivně se zapojuje a napomáhá úspěšné a efektivní realizaci projektu.

 

5. Spolupracujeme s dalšími organizacemi

a) NIDV
Dne 6. června 2016 se celý realizační tým účastnil konzultace k průběhu projektu na NIDV v Plzni. Záznam této konzultace si můžete prohlédnout v příloze. S NIDV realizační tým spolupracuje i nadále. Zástupci týmu se účastní individuálních konzultací a nabízených webinářů.


b) Místní akční skupiny

MAS Zlatá cesta, o. p. s. jako realizátor projektu spolupracuje i s dalšími MAS především za účelem vzájemné podpory a předávání zkušeností. V příloze naleznete dva zápisy z těchto setkání.

 

6. Porady ředitelů

Na základě pozvání  se mohl realizační tým účastnit pravidelných setkání ředitelů, kde realizátorky dostaly prostor pro krátkou prezentaci dosavadních a plánovaných aktivit projektu MAP. Zápisy jsou k nahlédnutí v příloze.

 

7. Povinné dokumenty MAP

a) Analytická část MAP - Zpracování dokumentu Analytická část je povinnou součástí projektu MAP. Dokument je zpracováván v rámci klíčové aktivity "Akční plánování". Analytickou část MAP naleznete v příloze.

b) Seznam relevantních aktérů - Zpracováno jako povinný výstup klíčové aktivity s názvem "Řízení MAP". Naleznete v příloze.

c) Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti - Zpracováno jako povinný výstup klíčové aktivity s názvem "Řízení MAP". Naleznete v příloze. 

d) Principy MAP - Zpracováno jako povinný výstup klíčové aktivy s názvem "Řízení MAP". Naleznete v příloze.

e) Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov - Roční akční plán a plány aktivit do dalších let vzdělávacích institucí v ORP Tachov. Naleznete v příloze.

f) Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov - Finální dokument zpracovávaný během doby realizace projektu. K dokumentu náleží několik příloh. Vše naleznete v příloze.

 

8. Výstupy projektu

a) Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov - viz. výše

b) Dohoda o spolupráci - Smyslem dohody je vyjádření snahy o prohloubení již existující spolupráce a vznik nových aktivit spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání. Dohoda je povinným výstupem projektu. Naleznete v příloze.

Stránka